Tytuł operacji „”Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego”


Cel operacji: Celem głównym operacji jest zbadanie i wdrożenie nowoczesnych specjalistycznych technologii odchowu cieląt i opasu końcowego w polskich gospodarstwach (nowa technologia). Operacja polegała będzie na wprowadzeniu innowacyjnej, udoskonalonej technologii związanej z profilaktyką zdrowotną, żywieniem oraz monitorowaniem dobrostanu zwierząt które przyczynią się do poprawy efektywności odchowu cieląt oraz uzyskania zestandaryzowanego, powtarzalnego produktu finalnego poprzez innowacyjne zmiany w końcowej fazie opasu bydła


Skład konsorcjum:
  Łukasz Karmowski – lider konsorcjum – producent bydła mięsnego, woj.      kujawsko-pomorskie
  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego – www.pzpbm.pl
  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – www.kpodr.pl
  BioSynergia.pl sp. z o.o.
  
Producenci bydła mięsnego: 
 – Tomasz Rasiński, woj. mazowieckie
 – Józef Wojewódzki, woj. mazowieckie
 – Marcin Osiński, woj. mazowieckie
 – Piotr Zaremba, woj. mazowieckie
 – Wiesław Pilch, woj. kujawsko-pomorskie
 – Mariusz Bicz, woj. kujawsko-pomorskie
 – Marcin Wysocki, woj. kujawsko-pomorskie
 – Piotr Lisewski, woj. kujawsko-pomorskie
 – Zbigniew Czyżewski, woj. kujawsko-pomorskie
 
Nr operacji: 00012.DDD.6509.00063.2018.02

 Okres realizacji operacji: 09.12.2019 – 08.12.2021
 Całkowity budżet operacji: 6 800 130,00 zł
 
Kontakt:
 Kierownik projektu: Jerzy Wierzbicki,
 ul. Smulikowskiego 4/217, 00-389 Warszawa,
 e-mail: jerzy.wierzbicki@pzpbm.pl